Algemene voorwaarden van Dommeldaal


Op alle door Dommeldaal aangegane overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
Hebbes Media is het overkoepelende bedrijf voor Dommeldaal, zij verzorgd de facturering.

Artikel 1 - optie faciliteiten 
Dommeldaal kan geheel vrijblijvend aan de wederpartij een optie op de faciliteiten van Dommeldaal verlenen. De aanbieding, aanvraag of offerte wordt definitief omgezet in een reservering nadat de wederpartij dit per mail heeft bevestigt.

Artikel 2 - dagdelen en meerverbruik 
Meerverbruik met betrekking tot onder andere tijdsduur dan vooraf overeengekomen, extra voorzieningen en/of inzet van Dommeldaal wordt achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. 

Artikel 3 - betaling 
Betaling dient te geschieden, indien niet anders is overeengekomen, binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. Dommeldaal kan een voorschot verlangen van 50%, te voldoen uiterlijk één week voorafgaande aan de bijeenkomst, indien dit zo is overeengekomen. Tevens kan Dommeldaal een borgsom van de wederpartij verlangen. 

Artikel 4 - annulering 
De wederpartij heeft het recht een gesloten overeenkomst zonder opgaaf van redenen te annuleren. In dat geval is de wederpartij gehouden om aan Dommeldaal, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, een vergoeding te betalen gelijk aan het hierna genoemde gedeelte van de verschuldigde totale prijs. De verschuldigde vergoeding dient te zijn betaald binnen 14 dagen na verstrekking van een factuur door Dommeldaal. 

Deze vergoeding bedraagt 25% van de huursom in geval van annulering tot vier weken vóór de ingangsdatum van de huur en 50% van de huursom bij annulering tussen de twee en vier weken vóór de ingangsdatum van de huur. De volle huursom is verschuldigd indien de wederpartij korter dan twee weken vóór de ingangsdatum van de huur annuleert of van het gehuurde geen gebruik maakt, om welke reden dan ook, ook indien er sprake is van overmacht. Er kunnen andere afspraken gemaakt worden wat betreft de annulering. In dat geval gaan definitieve boekingen altijd vóór opties die genomen kunnen worden.

Dommeldaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel op de overeengekomen dag niet beschikbaar zijn van de betreffende locatie behoudens in geval de oorzaak direct aan enig handelen dan wel nalaten van Dommeldaal te wijten zou zijn. Onder overmacht zal in ieder geval worden verstaan bedrijf belemmerende omstandigheden, zoals staking, brand, pandemie, vorst, overstroming, weigeren vergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog enz. 

Artikel 5 - gebruik 
De wederpartij is gehouden de ruimte slechts te gebruiken voor dat doel waarvoor de overeenkomst met Dommeldaal is aangegaan en welk doel daarbij is meegedeeld. De wederpartij staat jegens Dommeldaal in voor alle personen die zich op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van Dommeldaal bevinden. Zij is jegens Dommeldaal aansprakelijk voor alle door deze personen veroorzaakte schade, uit welke hoofde ook en hoe ook ontstaan, zulks onverminderd de aanspraken welke Dommeldaal jegens die personen heeft. 

De wederpartij draagt er in alle redelijkheid zorg voor dat omwonenden van het gehuurde geen overlast van de activiteiten van de wederpartij zullen ondervinden. De wederpartij dient zich aan de geldende geluidsnormen te houden. Geluidsnormen plegen overschreden te worden zodra gebruikgemaakt wordt van versterkte muziek. De wederpartij dient zich te houden aan de huisregels van Dommeldaal. 

De wederpartij staat ervoor in dat de in de locatie te houden activiteiten op geen enkele wijze stuitend zullen zijn, beledigend dan wel indruisend tegen de wet of de goede zeden, een en ander naar het oordeel van Dommeldaal. Bij overtreding van dit artikel is Dommeldaal bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en behoudt zich het recht voor compensatie te eisen. 

We zijn er nadrukkelijk niet voor feesten en partijen. Daarvoor zijn in ons dorp 2 mooie gelegenheden te vinden: café - zaal de Schuif en café - zaal Kloosterzicht. Beide met eigen goede catering.

Artikel 6 – catering
Dommeldaal verzorgt géén catering. De catering is geheel voor eigen rekening en risico. U mag uw eigen catering verzorgen of laten verzorgen. Wij kunnen de catering wel voor u regelen via de lokale cateraar.